Vælg en side

Privatlivspolitik

Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Derfor ønsker vi den bedst mulige gennemsigtighed omkring hvordan oplysninger behandles, på hvilket grundlag og hvad du kan gøre som borger. Det er derfor også op til os at oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

I denne privatlivspolitik redegøres der for dine rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger.

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data, er:
Kofoed & Co ApS
Rosenbæk Torv 1.
5000 Odense C
CVR: 29218927

Behandling af persondata:

Vi anvender denne type data
Vi behandler data om vores kunder og leverandører i forbindelse med vores samarbejde omkring levering af ydelser. De data, vi behandler, omfatter:

Almindelige kontaktoplysninger, firma, CVR-nr., navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, ordrehistorik og betalingsinformationer.

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme persondata.
Vi indsamler og opbevarer persondata til bestemte formål.

Vi indsamler og opbevarer data på vores kunder med det formål at sælge og markedsføre vores ydelser. Vi indsamler og opbevarer data på vores leverandører og samarbejdspartnere med det formål at indkøbe ydelser.
Vi behandler kun data, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Vi bruger ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler, ikke er urigtige og opdaterer persondata løbende.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af data.

Vi videregiver ikke persondata uden vi har lov til det
Vi videregiver kun persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har en lovlig hjemmel til det. Det kan være fordi vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.
Vi videregiver ikke persondata med aktører uden for EU/EØS, og vi deler ikke persondata med aktører uden for EU/EØS.

Sikkerhed:

Vi beskytter persondata og har interne regler om informationssikkerhed.
Vi har truffet de nødvendige foranstaltninger for at persondata behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Brug af cookies
Kofoed & Co anvender cookies for at sikre, at vi kan give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Cookies på vores hjemmeside bruges primært til at måle trafik og til at optimere sidens indhold.

Dine rettigheder:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger findes her på hjemmesiden.

Ret til berigtigelse: Du kan henvende dig og få berigtiget personoplysninger om dig. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Ret til sletning: Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger hos Kofoed & Co permanent.  I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder eksempelvis, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge vores kontaktoplysninger til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at opnå en begrænset behandling af dine personoplysninger, således at Kofoed & Co eksempelvis kun kan
behandle dem i en begrænset periode.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv. Du har også ret til
at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvad er retsgrundlaget?
Når der behandles almindelige personoplysninger, sker det som udgangspunkt med hjemmel i reglerne i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. Her fremgår det,
at der er tale om samtykke.

I forbindelse med cookies vil retsgrundlaget være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Klager
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Med venlig hilsen
Kofoed & Co